Uczciwość i odpowiedzialność

Werner & Mertz odnosi sukcesy, ponieważ przestrzega najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i w ten sposób zdobywa zaufanie konsumentów do swoich produktów i marek. Szczególną odpowiedzialność ponosimy wobec naszych klientów i pracowników, którzy każdego dnia potwierdzają prawdziwość naszych zapewnień o zrównoważonym rozwoju.

Pogłębiamy nasze oparte na zaufaniu relacje, prowadząc działalność zgodnie z powszechnie obowiązującymi wartościami i zasadami etycznymi. Integralność, uczciwość, poszanowanie godności ludzkiej oraz odpowiedzialne podejście do zasobów naturalnych stanowią podstawę naszej działalności.

W relacjach z partnerami biznesowymi zależy nam na dobrej współpracy, zaufaniu i szacunku. Angażujemy się w zrównoważony rozwój i tego samego oczekujemy od naszych kontrachentów. Nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców pomaga nam pielęgnować wysokie standardy zrównoważonego rozwoju również w relacjach biznesowych. W ten sposób Werner & Mertz realizuje swoją wizję wspierania zrównoważonego stylu życia w całym łańcuchu wartości.

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców służy firmie Werner & Mertz do zapewnienia stałego dialogu z partnerami biznesowymi, w ramach którego wspólnie komunikujemy i promujemy wysokie standardy zrównoważonego rozwoju oraz identyfikujemy ewentualne rozbieżności. Ponadto staramy się wcześnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia, które wynikają z naszych relacji biznesowych i niezwłocznie je eliminować.

Kodeks Postępowania dla Dostawców określa zasady, które wpisują się w kontekst „zrównoważonego rozwoju” jako naszej naczelnej wartości. Obejmują one poszanowanie praw człowieka, zapewnienie społecznie akceptowalnych warunków pracy, etyczne zachowanie w życiu biznesowym oraz wdrażanie standardów ochrony środowiska. Kierujemy się przy tym następującymi konwencjami i standardami:

 • Zasady programu Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Umowy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)
 • Karta Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC)
 • Norma SA8000® dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu (Social Accountability International)

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany system zarządzania (IMS) łączy poszczególne systemy zarządzania (np. zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie energią) w zintegrowane rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. System IMS pomaga Grupie Werner & Mertz w regularnym i jednolitym wdrażaniu wymagań, norm i standardów.

Regularnie sprawdzamy naszą organizację i procesy podczas wewnętrznych i zewnętrznych audytów oraz sumiennie pracujemy nad ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania środowiskiem, energią i jakością. Od wielu lat posiadamy certyfikaty zgodne z następującymi normami i standardami:

 • EMAS
 • ISO 14001
 • ISO 50001
 • ISO 9001
 • IFS HPC
 • IFS Broker
 • RSPO