Zaangażowanie i społeczeństwo

Pragniemy umożliwić większości społeczeństwa prowadzenie zrównoważonego stylu życia, a przy okazji przyczynić się do rozwiązania palących problemów środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie mórz. Zapewniamy to między innymi dzięki naszej strategii Open Innovation, w ramach której udostępniamy innym uczestnikom rynku innowacje środowiskowe, stosowane wewnątrz naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że możemy wnieść pozytywny wkład w ochronę środowiska i zdobyć zaufanie konsumentów, gdy preferowane przez nas rozwiązania spełniają dwa kryteria: 1. Konsekwentne ukierunkowanie na „naukowe opinie większości”, a nie na interesy branży oraz 2. Szeroka i trwała akceptacja ze strony konsumentów dzięki obaleniu przekonania, że korzystanie z ekologicznych produktów, wymaga kompromisu i rezygnacji.

Różnorodność biologiczna i ochrona gatunków

Werner & Mertz konsekwentnie angażuje się ochronę środowiska i klimatu na szczeblu krajowym i europejskim, zarówno w dyskursie politycznym, jak i społecznym. Apelujemy o nadanie tematyce ochrony klimatu, bioróżnorodności i gospodarki o obiegu zamkniętym wysokiego priorytetu oraz zaostrzenie istniejących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Uważamy, że decydenci polityczni są zobowiązani do stworzenia ram prawnych dla odważnej polityki klimatycznej i ekologicznej, która jest ukierunkowana na przyszłość.

Grupa Werner & Mertz wyróżnia się na tle innych swoim zaangażowaniem społecznym. Podejmujemy szereg inicjatyw, samodzielnie lub we współpracy, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i spraw społecznych:

 Środowisko:

 • Członek założyciel Biodiversity in good company („Bioróżnorodność w dobrym towarzystwie”)
  • Przedsiębiorstwa zobowiązują się do włączenia ochrony różnorodności biologicznej do swoich systemów zarządzania operacyjnego
 • Długotrwała współpraca z BOS Deutschland. Werner & Mertz wspiera ośrodki ratunkowe dla orangutanów BOS na Borneo, gdzie po udanej rehabilitacji orangutany są ponownie wypuszczane do środowiska, a zwierzęta powracające do chronionych lasów deszczowych są poddawane obserwacji. Celem obu partnerów jest ochrona gatunków na Borneo, utrzymanie i rozszerzenie siedlisk orangutanów oraz obopólnie korzystna wymiana informacji na temat oleju palmowego i środków powierzchniowo czynnych.
 • Wsparcie dla projektów NABU poświęconych różnorodności biologicznej:
  • Ochrona gatunków i klimatu, ochrona torfowisk, różnorodność biologiczna na terenie przedsiębiorstwa
 • Współpraca z NABU RheinlandPfalz w ramach projektu „Frosch chroni żaby”
 • Wsparcie projektu LIFE: Park Narodowy UE HunsrückHochwald
 • Wsparcie projektu WWF na rzecz ochrony austriackich terenów zalewowych Morava-Djye
 • Inicjatywa Recyklatu, rozpoczęta w 2012 roku, w celu zmniejszenia ilości odpadów plastikowych
  • Firma Werner & Mertz założyła inicjatywę Open Innovation, której celem jest promowanie wykorzystania odpadów opakowaniowych jako materiału do produkcji nowych opakowań z tworzyw sztucznych.
 • Prezes Reinhard Schneider zostaje członkiem Entrepreneurs for Future
 • Reinhard Schneider otrzymał Niemiecką Nagrodę Ekologiczną 2019. Nagrodę pieniężną w wysokości 250.000 EUR przekazał na rzecz BOS Deutschland z przeznaczeniem na ponowne zalesianie lasów deszczowych na Borneo.
 • Udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących ochrony środowiska i klimatu (np. konferencja Our Oceans na Malcie, Warsztaty G20 w Berlinie, zaproszenie na szczyt G7, Konferencja interesariuszy gospodarki o obiegu zamkniętym w Brukseli, konferencja Komisji Europejskiej „Rozpakowywanie – Europa na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym”)

Wymiar społeczny:

 • Regularne przekazywanie organizacjom charytatywnym w Niemczech palet ze środkami czystości, środkami do mycia naczyń i prania marki Frosch we współpracy z firmą logistyczną Spedition Schmelzer

Inicjatywy branżowe (Recyklat)

Werner & Mertz promuje otwartą wymianę pomysłów również poza granicami firmy i branży. Chcemy, aby innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dotarły do szerokiego grona odbiorców. Celem naszych inicjatyw jest dalszy rozwój pomysłów w zakresie ekologii, gospodarki i polityki. Na pierwszym planie stoi zawsze ich wdrożenie, zupełnie niezależnie od zapowiedzi motywowanych public relations. Konkretne przykłady powinny motywować branżę i przekonywać polityków do stawiania większych wymagań. Wielu naszych pracowników aktywnie działa w stowarzyszeniach branżowych, grupach roboczych i komisjach oraz organizacjach politycznych.

Werner & Mertz regularnie zajmuje stanowisko w sprawie ustaw federalnych i środków politycznych, odnoszących się do środowiska naturalnego. Na płaszczyźnie europejskiej ważną rolę w naszej pracy odgrywa Zielony Ład wprowadzony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 roku. Aktywnie wspieramy proponowane w nim tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla opakowań z tworzyw sztucznych w UE oraz ostrzejsze regulacje w zakresie ochrony klimatu i niższej emisji gazów cieplarnianych.